Media Społecznościowe

Kontakt

mail: biuro@fundacjamalybohater.pl

Skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania. Jesteśmy otwarci wedle ustaleń z koalicjantami

Stale szukamy sposobów na rozwijanie skrzydeł. Jeśli chcą Państwo pomóc nam i naszym podopiecznym, prosimy o przelew z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe" na numer konta: 35 1140 2004 0000 3902 7743 8207

Wesprzyj nas

Naszą misją jest wspomaganie rozwoju naszych podopiecznych, doskonalenie ich umiejętności, które pozwolą im na możliwie jak najlepsze funkcjonowanie we współczesnym świecie i dorosłym życiu oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności za dziecko we wszystkich osobach dorosłych, z którymi przyjdzie nam współpracować.

Nasza misja

1)    Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
2)    Pomoc społeczna, szczególnie w postaci pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin;
3)    Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży;
4)    Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz systemu pieczy zastępczej;
5)    Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
6)    Tworzenie systemu pomocy dzieciom i ich rodzinom;
7)    Przeciwdziałania wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży;
8)    Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży;
9)    Wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych;
10)    Tworzenie miejsc pracy w sektorze pomocy społecznej;

Nasze cele

1)    działalności informacyjnej;
2)    prowadzenia działalności gospodarczej;
3)    organizacji praktyk i staży zawodowych;
4)    aplikowania o fundusze i dotacje pomocowe na wsparcie celów statutowych Fundacji;
5)    organizacji szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji;
6)    prowadzenia stron internetowych oraz kont na portalach społecznościowych;
7)    organizowania i prowadzenie działalności opiekuńczo- wychowawczej, edukacyjnej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej i poradnictwa
8)    wspierania rodzin i dzieci wymagających szczególnej opieki i pomocy, wymagających wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, zagrożonych kryzysem i znajdujących się w kryzysie;
9)    organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, imprez i wydarzeń;
10)    tworzenia i stosowanie metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym
11)    organizacji szkoleń, warsztatów i konferencji,
12)    prowadzenia kampanii społecznych oraz działalności informacyjnej
współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego

Fundacja realizuje cele statutowe za pomocą:

Misja, cele i zadania