Media Społecznościowe

Kontakt

mail: biuro@fundacjamalybohater.pl

Skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania. Jesteśmy otwarci wedle ustaleń z koalicjantami

Stale szukamy sposobów na rozwijanie skrzydeł. Jeśli chcą Państwo pomóc nam i naszym podopiecznym, prosimy o przelew z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe" na numer konta: 35 1140 2004 0000 3902 7743 8207

Wesprzyj nas

PROJEKT "Pomorskie Dzieciom"

 

Projekt „Pomorskie dzieciom”

Realizator

Fundacja „Mały Bohater” reprezentowany przez grantobiorcę „Familijny Dom”, ul. Iwaszkiewicz 28, 80-110 Tczew.

 

Główny cel

Zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci i młodzieży przebywających            w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Kluczowe działania

 1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla wychowanków „Familijnego Domu”.
 2. Doposażenie „Familijnego Domu” w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 i sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
 3. Udział dzieci w warsztatach terapeutycznych TUS w celu niwelowania skutków izolacji domowej wywołanej przez COVID-19.
 4. Udział wychowanków „Familijnego Domu” w warsztatach ARTETERAPII w celu konstruktywnego odreagowania emocji, złagodzenia panującego niepokoju wywołanego izolacją na skutek COVID-19.
 5. Podnoszenie kwalifikacji kadry wychowawców „Familijnego Domu” poprzez udział w szkoleniu „Numikon (wszystkie stopnie)”.
 6. Zapewnienie superwizji grupowej dla zespołów wychowawców zatrudnionych w „Familijnym domu”.
 7. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówce „Familijny Dom” z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.

 

Planowane rezultaty

 1. Utrzymanie standardów w zakresie świadczonej opieki zdrowotnej oraz zdrowia psychicznego w placówce.
 2. Zapewnienie wychowankom oraz wychowawcą bezpiecznych oraz korzystnych warunków do pobytu, rozwoju i pracy w związku z występującą pandemią COVID-19.
 3. Zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 (strach przed odrzuceniem, stres, samotność wynikająca z izolacji oraz podtrzymywanie prawidłowych relacji i umiejętności społecznych) poprzez udział w warsztatach TUS i Arteterapii.
 4. Wzrost kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej placówki.
 5. Poznanie i wdrożenie dobrych rozwiązań w obszarze pomocy dziecku.
 6. Zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

    Projekt objęty jest wymogiem trwałości (szczegóły w informacjach dodatkowych).

Uczestnicy

W projekcie łącznie 12 osób w tym 8 wychowanków i 4 wychowawców „Familijnego Domu”.

 

Okres realizacji

24.11.2021 – 31.12.2022

 

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Budżet

64,060 złotych - na podstawie umowy nr 36/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej  w dniu 24.11.2021 r. w Gdańsku.

 

Dodatkowe informacje

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie dzieciom”

Fundacja „Mały Bohater” reprezentowana przez grantobiorcę „Familijny Dom” w Tczewie zobowiązany  jest do zachowania usług zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Pomorskie dzieciom”, na podstawie umowy nr 36/U-ROPS-EFS/2021  o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej w dniu 24.11.2021 r. w Gdańsku, po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości równym co najmniej okresowi realizacji grantu, jak również do zachowania instytucjonalnej gotowości do świadczenia tych usług w zakresie zbliżonym do projektu i o podobnej jakości w zależności od potrzeb                      i wystąpienia popytu na te usługi. W przypadku zakupu środków trwałych w ramach grantu okres trwałości wynosi pięć lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje  dotyczące  liczby  miejsc  oferowanych  przez poszczególnych  grantobiorców  po zakończeniu realizacji grantu w okresie trwałości, jak  i form wsparcia w ramach usług społecznych objętych wymogiem trwałości.  

 

Formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości:

 1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla wychowanków „Familijnego Domu”.
 2. Doposażenie „Familijnego Domu” w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 i sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
 3. Udział dzieci w warsztatach terapeutycznych TUS w celu niwelowania skutków izolacji domowej wywołanej przez COVID-19.
 4. Udział wychowanków „Familijnego Domu” w warsztatach ARTETERAPII w celu konstruktywnego odreagowania emocji, złagodzenia panującego niepokoju wywołanego izolacją na skutek COVID-19.
 5. Podnoszenie kwalifikacji kadry wychowawców „Familijnego Domu” poprzez udział w szkoleniu „Numikon (wszystkie stopnie)”.
 6. Zapewnienie superwizji grupowej dla zespołów wychowawców zatrudnionych w „Familijnym domu”.
 7. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówce „Familijny Dom” z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.

 

 

 

Liczba wspartych miejsc świadczenia usług istniejących po zakończeniu realizacji grantu oferowanych przez grantobiorców w okresie trwałości, objętych wymogiem trwałości:

 

  1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego „Familijny Dom”, ul. Iwaszkiewicza 28; 80-110 Tczew
 • okres trwałości: co najmniej do 24.11.2026 roku.

 

 

Zakup wyposażenia dla „Familijnego Domu” w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej.

Okres trwałości: co najmniej do 24.11.2026 roku.

 

 

 

Projekt „Pomorskie dzieciom”

Realizator

Fundacja „Mały Bohater” reprezentowany przez grantobiorcę „Familijny Dom”, ul. Iwaszkiewicz 28, 80-110 Tczew.

 

Główny cel

Zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci i młodzieży przebywających            w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Kluczowe działania

 1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla wychowanków „Familijnego Domu”.
 2. Doposażenie „Familijnego Domu” w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 i sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
 3. Udział dzieci w warsztatach terapeutycznych TUS w celu niwelowania skutków izolacji domowej wywołanej przez COVID-19.
 4. Udział wychowanków „Familijnego Domu” w warsztatach ARTETERAPII w celu konstruktywnego odreagowania emocji, złagodzenia panującego niepokoju wywołanego izolacją na skutek COVID-19.
 5. Podnoszenie kwalifikacji kadry wychowawców „Familijnego Domu” poprzez udział w szkoleniu „Numikon (wszystkie stopnie)”.
 6. Zapewnienie superwizji grupowej dla zespołów wychowawców zatrudnionych w „Familijnym domu”.
 7. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówce „Familijny Dom” z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.

 

Planowane rezultaty

 1. Utrzymanie standardów w zakresie świadczonej opieki zdrowotnej oraz zdrowia psychicznego w placówce.
 2. Zapewnienie wychowankom oraz wychowawcą bezpiecznych oraz korzystnych warunków do pobytu, rozwoju i pracy w związku z występującą pandemią COVID-19.
 3. Zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 (strach przed odrzuceniem, stres, samotność wynikająca z izolacji oraz podtrzymywanie prawidłowych relacji i umiejętności społecznych) poprzez udział w warsztatach TUS i Arteterapii.
 4. Wzrost kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej placówki.
 5. Poznanie i wdrożenie dobrych rozwiązań w obszarze pomocy dziecku.
 6. Zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

    Projekt objęty jest wymogiem trwałości (szczegóły w informacjach dodatkowych).

Uczestnicy

W projekcie łącznie 12 osób w tym 8 wychowanków i 4 wychowawców „Familijnego Domu”.

 

Okres realizacji

24.11.2021 – 31.12.2022

 

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Budżet

64,060 złotych - na podstawie umowy nr 36/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej  w dniu 24.11.2021 r. w Gdańsku.

 

Dodatkowe informacje

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie dzieciom”

Fundacja „Mały Bohater” reprezentowana przez grantobiorcę „Familijny Dom” w Tczewie zobowiązany  jest do zachowania usług zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Pomorskie dzieciom”, na podstawie umowy nr 36/U-ROPS-EFS/2021  o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej w dniu 24.11.2021 r. w Gdańsku, po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości równym co najmniej okresowi realizacji grantu, jak również do zachowania instytucjonalnej gotowości do świadczenia tych usług w zakresie zbliżonym do projektu i o podobnej jakości w zależności od potrzeb                      i wystąpienia popytu na te usługi. W przypadku zakupu środków trwałych w ramach grantu okres trwałości wynosi pięć lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje  dotyczące  liczby  miejsc  oferowanych  przez poszczególnych  grantobiorców  po zakończeniu realizacji grantu w okresie trwałości, jak  i form wsparcia w ramach usług społecznych objętych wymogiem trwałości.  

 

Formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości:

 1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla wychowanków „Familijnego Domu”.
 2. Doposażenie „Familijnego Domu” w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 i sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
 3. Udział dzieci w warsztatach terapeutycznych TUS w celu niwelowania skutków izolacji domowej wywołanej przez COVID-19.
 4. Udział wychowanków „Familijnego Domu” w warsztatach ARTETERAPII w celu konstruktywnego odreagowania emocji, złagodzenia panującego niepokoju wywołanego izolacją na skutek COVID-19.
 5. Podnoszenie kwalifikacji kadry wychowawców „Familijnego Domu” poprzez udział w szkoleniu „Numikon (wszystkie stopnie)”.
 6. Zapewnienie superwizji grupowej dla zespołów wychowawców zatrudnionych w „Familijnym domu”.
 7. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówce „Familijny Dom” z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.

 

 

 

Liczba wspartych miejsc świadczenia usług istniejących po zakończeniu realizacji grantu oferowanych przez grantobiorców w okresie trwałości, objętych wymogiem trwałości:

 

  1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego „Familijny Dom”, ul. Iwaszkiewicza 28; 80-110 Tczew
 • okres trwałości: co najmniej do 24.11.2026 roku.

 

 

Zakup wyposażenia dla „Familijnego Domu” w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej.

Okres trwałości: co najmniej do 24.11.2026 roku.