Media Społecznościowe

Kontakt

mail: biuro@fundacjamalybohater.pl

Skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania. Jesteśmy otwarci wedle ustaleń z koalicjantami

Stale szukamy sposobów na rozwijanie skrzydeł. Jeśli chcą Państwo pomóc nam i naszym podopiecznym, prosimy o przelew z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe" na numer konta: 35 1140 2004 0000 3902 7743 8207

Wesprzyj nas

"POMORSKIE DZIECIOM"
Projekt „Pomorskie dzieciom”
Realizator
Fundacja „Mały Bohater” reprezentowany przez grantobiorcę „Familijny Dom”, ul. Iwaszkiewicz 28, 80-110 Tczew.
Główny cel
Zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Kluczowe działania
1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla wychowanków „Familijnego Domu”.
2. Doposażenie „Familijnego Domu” w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 i sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
3. Udział dzieci w warsztatach terapeutycznych TUS w celu niwelowania skutków izolacji domowej wywołanej przez COVID-19.
4. Udział wychowanków „Familijnego Domu” w warsztatach ARTETERAPII w celu konstruktywnego odreagowania emocji, złagodzenia panującego niepokoju wywołanego izolacją na skutek COVID-19.
5. Podnoszenie kwalifikacji kadry wychowawców „Familijnego Domu” poprzez udział w szkoleniu „Numikon (wszystkie stopnie)”.
6. Zapewnienie superwizji grupowej dla zespołów wychowawców zatrudnionych w „Familijnym domu”.
7. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówce „Familijny Dom” z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.
Planowane rezultaty
1. Utrzymanie standardów w zakresie świadczonej opieki zdrowotnej oraz zdrowia psychicznego w placówce.
2. Zapewnienie wychowankom oraz wychowawcą bezpiecznych oraz korzystnych warunków do pobytu, rozwoju i pracy w związku z występującą pandemią COVID-19.
3. Zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 (strach przed odrzuceniem, stres, samotność wynikająca z izolacji oraz podtrzymywanie prawidłowych relacji i umiejętności społecznych) poprzez udział w warsztatach TUS i Arteterapii.
4. Wzrost kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej placówki.
5. Poznanie i wdrożenie dobrych rozwiązań w obszarze pomocy dziecku.
6. Zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.
    Projekt objęty jest wymogiem trwałości (szczegóły w informacjach dodatkowych).
Uczestnicy
W projekcie łącznie 12 osób w tym 8 wychowanków i 4 wychowawców „Familijnego Domu”.
Okres realizacji
24.11.2021 – 31.12.2022
Źródło finansowania
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Budżet
64,060 złotych - na podstawie umowy nr 36/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej w dniu 24.11.2021 r. w Gdańsku.
Dodatkowe informacje
Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie dzieciom”
Fundacja „Mały Bohater” reprezentowana przez grantobiorcę „Familijny Dom” w Tczewie zobowiązany jest do zachowania usług zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Pomorskie dzieciom”, na podstawie umowy nr 36/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej w dniu 24.11.2021 r. w Gdańsku, po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości równym co najmniej okresowi realizacji grantu, jak również do zachowania instytucjonalnej gotowości do świadczenia tych usług w zakresie zbliżonym do projektu i o podobnej jakości w zależności od potrzeb i wystąpienia popytu na te usługi. W przypadku zakupu środków trwałych w ramach grantu okres trwałości wynosi pięć lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu.
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące liczby miejsc oferowanych przez poszczególnych grantobiorców po zakończeniu realizacji grantu w okresie trwałości, jak i form wsparcia w ramach usług społecznych objętych wymogiem trwałości.
Formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości:
1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla wychowanków „Familijnego Domu”.
2. Doposażenie „Familijnego Domu” w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 i sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
3. Udział dzieci w warsztatach terapeutycznych TUS w celu niwelowania skutków izolacji domowej wywołanej przez COVID-19.
4. Udział wychowanków „Familijnego Domu” w warsztatach ARTETERAPII w celu konstruktywnego odreagowania emocji, złagodzenia panującego niepokoju wywołanego izolacją na skutek COVID-19.
5. Podnoszenie kwalifikacji kadry wychowawców „Familijnego Domu” poprzez udział w szkoleniu „Numikon (wszystkie stopnie)”.
6. Zapewnienie superwizji grupowej dla zespołów wychowawców zatrudnionych w „Familijnym domu”.
7. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówce „Familijny Dom” z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.
Liczba wspartych miejsc świadczenia usług istniejących po zakończeniu realizacji grantu oferowanych przez grantobiorców w okresie trwałości, objętych wymogiem trwałości:
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego „Familijny Dom”, ul. Iwaszkiewicza 28; 80-110 Tczew
• okres trwałości: co najmniej do 24.11.2026 roku.
Zakup wyposażenia dla „Familijnego Domu” w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej.
Okres trwałości: co najmniej do 24.11.2026 roku.

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.